Ծրագրի մասին

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված ընտանիքների երեխաների համար նախադպրոցական կրթությունն ապահովվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Մասնավորապես՝ ծրագրում ընդգրկված են կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ծրագիրը կտարածվի ընտանեկան նպաստ ստացողների համակարգում հաշվառված ընտանիքների, իսկ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից՝ զինծառայող ծնողի (ծնողների) երեխաների վրա:

ՀՀ կառավարության 15.07.2021 թ. 1169Ն որոշում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154530:

Ովքեր կարող են դիմել

Կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ընտանիքները, ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքները՝ 2023 թ. սեպտեմբերի 1-ից, զինծառայողների ընտանիքները՝ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

Դիմելու կարգը

Ծնողը դիմում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ծնողը ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք փաստում են երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, ընտանիքի նպաստի համակարգում հաշվառված լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև տեղեկանք՝ ծնողի զինծառայող լինելու մասին:

Կոնտակտներ, խորհրդատվություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչություն, հեռ՝ +374 010 599 619
ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+374 10) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+374 10) 52-73-43։