ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 387-Ն որոշում «ՀՀ կառավարության որոշումը այլընտրանքային (հեղինակային, փորձարարական եվ միջազգային) կրթական ծրագրերի փորձաքննության անցկացման, ճանաչման եվ հաստատման կարգը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 383-Ն որոշում «ՀՀ կառավարության որոշումը բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական (ԲՏՃՄ) ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրամադրելու կարգը, պայմանները և բուհերի ու մասնագիտությունների ցանկը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 351-Լ որոշում «ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին» օրենքից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 352-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 350-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ վարչապետի 17.03 2023 թ. N 294-Ա որոշում «Դավիթ Գյուրջինյանին Լեզվի կոմիտեի նախագահի պաշտոնից ազատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 16.03. 2023 թ. N 327-Ն որոշում «ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 9.03. 2023 թ. N 301-Ն որոշում «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 9.03. 2023 թ. N 299-Ն որոշում «ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 981-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 2.03. 2023 թ. N 269-Ն որոշում «Պետական կամ համայնքային կազմակերպությունների արտադպրոցական ծրագրեր իրականացնող մանկավարժական աշխատողների կամավոր ատեստավորման և ՀՀ պետական բյուջեից լրավճարի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 2.03. 2023 թ. N 266-Ա որոշում «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մայիսի 6-ի ՀՕ-267-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին


ՀՀ կառավարության 2.03. 2023 թ. N 259-Ն որոշում «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի նշանակման կարգը հաստատելու մասին»


ՀՀ վարչապետի 24.02 2023 թ. N 204-Ա որոշում - Հասմիկ Հակոբյանին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար նշանակելու մասին


ՀՀ կառավարության 16.02 2023 թ. N 216-Ն որոշում «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական և վարչատնտեսական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը, դրանց նկարագիրը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 9.02 2023 թ. N 181-Ն որոշում «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և տնօրենի նշանակման կարգը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 9.02.2023թ. N 167-Ն որոշում «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի հերթական ատեստավորման կարգը հաստատելու և տարածքային հանձնաժողովների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 2.02.2023 թ. N 137 - Ն որոշում -«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 12.01.2023 թ. N 57 - Ն որոշում «Լիազորված մարմնի՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում վարչատնտեսական գործընթացի կառավարումն իրավաբանական անձին պատվիրակելու կարգը հաստատելու մասին»