Տպագրական և բաշխման, ձայնագրության և բաշխման ծառայությունների (Բրայլյան տառատեսակով գրքեր, ամենամսյա բյուլետեն, տետրեր, աուդիոգիրք) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտը /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր: