Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների (Երևանի թիվ 8 արհեստագործական պետական ուսումնարանի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիր: