ՄԿՈՒ զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի մասնագետի հիմնական գործառույթներն են.

 1. Հետևել mkuzak.am և vetarmenia.am կայքերի բնականոն աշխատանքներին,
 2. Իրականացնել կայքերի ֆունկցիոնալ կառավարում (նոր դաշտերի և բաժինների ստեղծում, համալրում),
 3. Իրականացնել կայքերի բովանդակության կառավարում (տեղեկատվության հավաքագրում և համալրում, տեղադրում),
 4. Իրականացնել կայքերի դիզայնի փոփոխություններ,
 5. Կազմել հեռավար դասընթացների փաթեթներ՝ տրված նյութերի հիման վրա,
 6. Տեղադրել հեռավար դասընթացները vetarmenia.am կայքում,
 7. Վարել կենտրոնի Facebook, LinkedIn, և Youtube էջերը:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Գրավոր և բանավոր հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Օտար լեզուների իմացություն (անգլերեն/ռուսերեն),
 • Տեքստերի խմբագրման և սրբագրման կարողություն,
 • Վիդեոների մոնտաժման կարողություն,
 • Ժամանակային խիստ սահմաններում աշխատելու կարողություն,
 • Խմբային աշխատանքի ունակություն և պատրաստակամություն,
 • Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու կարողություն,
 • Սոցիալական էջերի վարման փորձ,
 • Կայքերի հետ աշխատանքային փորձ:

Կցել նաև վերջին 5 տարիների մասին կարճաժամկետ դասընթացների մասնակցության մասին վկայականները:

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 30.01.2023 – 7.02.2023 թթ.:

Աշխատավարձի չափը՝ 190.000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

 1. գրավոր դիմում` (ձև 1, կցված է) նշելով այն թափուր տեղի անվանումը, որին հավակնում է,
 2. անձնագրի պատճենը,
 3. ինքնակենսագրություն (ձև 2, կցված է),
 4. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 5. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,
 6. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են զինգրքույկ։

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ ncvetd@gmail.com):

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 07.02.2023 թ.:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` փաստաթղթային և հարցազրույց: Հարցազրույցի փուլը կկայանա ս/թ. փետրվարի 10-ին` ժամը 1100-ին, հեռավար ձևաչափով /մրցույթի փատաթղթային փուլը անցած հավակնորդների էլեկտրոնային հասցեներին հարցազրույցի համար կուղարկվի համապատասխան հղումը/։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (033) 57-21-07 հեռախոսահամարով, աշխատանքային օրերին մինչև ժամը 17:30: