«1124 32001 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում» ծրագրով 2023 թ. գնումների պլանով նախատեսված՝ կահույքի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը: