Հիմնական գործառույթները՝

 1. Իրականացնում է օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, ընդհանրացնում իրավական ակտերի գործնական կիրառումը.
 2. իրականացնում է հայեցակարգերի ու պետական նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքները մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում.
 3. մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակմանը.
 4. իրականացնում է հանրապետությունում մանկապատանեկան սպորտի մեթոդական ղեկավարման աշխատանքները.
 5. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող մարզական հերթափոխի պատրաստման աշխատանքները.
 6. իրականացնում է Նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ուսումնամարզական գործունեության ուսումնասիրություններ.
 7. իրականացնում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական կրթական չափորոշիչների մշակումը.
 8. մշակում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգ.
 9. աջակցում է Նախարարության ենթակայության մարզադպրոցների աշխատանքներին՝ մարզական հերթափոխի պատրաստման գործում:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

 1. Բարձրագույն կրթություն:
 2. Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ սպորտի կամ ֆիզիկական կուլտուրայի բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 3. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին, «Մանկապատանեկան սպորտի մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 4. Տիրապետում է անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանը:
 5. Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն:
 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև հիմնական աշխատողի վերադարձը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 06.12.2022 –08.12.2022թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212 309 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ՝ management@escs.am):
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-599659 հեռախոսահամարով: