Կազմակերպությունը՝ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկ

Թափուր պաշտոնի անվանումը՝ «Մշտադիտարկման պատասխանատու»

Աշխատանքի տեսակը՝ Լրիվ դրույք

Պայմանագրի ժամկետը՝ Անորոշ ժամկետով, 3 ամիս փորձաշրջանով

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Աշխատում է Հիմնարկի ծրագրերի ղեկավարի անմիջական ղեկավարությամբ:
 • Իրականացնում է ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում ծրագրերի հետ կապված գործունեության մշտադիտարկում և աջակցում է ծրագրային միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին։
 • Հիմնարկի ծրագրերի ղեկավարին տրամադրում է տարածքային կառավարման մարմինների (մարզպետարանների) հետ համագործակցության վերաբերյալ մշտապես թարմացվող, օբյեկտիվ տեղեկատվություն։
 • Համագործակցելով դպրոցների տնօրենների և մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ՝ արդեն մշակված հարցաշարերի (ձևաչափերը տրամադրվում են) հիման վրա իրականացնում է դպրոցական ճաշարանների, խոհանոցների, սննդի պահեստների պայմանների բարելավմանն ուղղված կարիքների գնահատում մարզի դպրոցների տվյալների բազայի թարմացման համար:
 • Յուրաքանչյուր կիսամյակ, նախքան ուսումնական նոր կիսամյակի սկիզբը, իր արած մշտադիտարկումների և փաստացի աշխատանքի հիման վրա ներկայացնում է առաջարկություններ դպրոցական ճաշարանների գործունեության վերաբացմանն ուղղված գործողությունների վերաբերյալ, կատարում է դպրոցներում առկա խնդիրների առանձնացում:
 • Ապահովում է հաշվետվողականություն՝ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ ներկայացնելով իր կատարած աշխատանքի հակիրճ հաշվետվություն, ինչպես նաև ներկայացնում է եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ:
 • Մշակում և առաջարկում է մարզում դպրոցական սնունդ ծրագրի` ներառյալ ընդլայնված դպրոցական սնունդ բաղադրիչի իրականացման տարեկան/կիսամյակային մշտադիտարկման պլանը, ըստ պլանի կազմում և ներկայացնում է զեկույցներ (տեղեկանքներ) արդյունքների մասին և կրկնակի այցերով արձանագրում է առանձնացված խնդիրների շտկումները:
 • Նկատված խնդիրների առնչությամբ կազմակերպում է դպրոցների ղեկավարների հետ քննարկումներ, առանձնացնում խնդիրները, ինչպես նաև Ծրագրերի ղեկավարին ներկայացնում է խնդիրները շտկելուն ուղղված միջոցառումներ, համաձայնեցնում և կազմակերպում դրանց իրականացումը: Ծրագրերի ղեկավարի համակարգմամբ կազմակերպում է մարզպետարանների և նախարարության հետ աշխատանքները` նկատված խնդիրները հաղորդակցելու և շտկելու ուղղությամբ:
 • Մշտադիտարկման կիսամյակային/տարեկան պլանները, ինչպես նաև ընթացիկ փոփոխությունները և արտապլանային այցերը, որոնք առաջանում են տեղերից եկող խնդիրների դեպքում, համաձայնեցնում է Հիմնարկի Ծրագրերի ղեկավարի հետ:
 • Մշտադիտարկումն իրականացնում է դաշտային այցերի, հեռախոսակապի և տեսակապի հնարավոր միջոցներով:
 • Յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում ներկայացնում է առանձնացված խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկություններ, ինչպես նաև դպրոցական ճաշարան/խոհանոցների զարգացման պլաններում կատարում է թարմացումներ:
 • Աջակցում է դպրոցներին դպրոցական սնունդ ծրագիրն իրագործելիս առաջացած խնդիրների բացահայտման և լուծման ուղղությամբ, ճաշարանների զարգացման պլանների մշակման, ֆոնդհայթայթման պլանի համար նախնական տեղեկատվության տրամադրման և կիսամյակային արդյունքների ամփոփիչ զեկույցների պատրաստման հարցերում:
 • Աջակցում է դպրոցական սննդի ծրագրին առնչվող այլ գործառույթներին, այդ թվում՝ նաև մարզային միջոցառումներին և հանդիպումներին:
 • Դասընթացների և միջոցառումների, հաղորդակցության և հանրային կապերի պատասխանատուների, գյուղատնտեսների հետ մասնակցում է հիմնարկի կողմից իրականացվող աշխատանքների և միջոցառումների կազմակերպմանն ու անցկացմանը:
 • Կազմում է հաշվետվություններ՝ մշտադիտարկման շրջանակում այցելած դպրոցներում բացահայտված թերությունների և կրկնայցերի ժամանակ գրանցված առաջընթացի և անհրաժեշտ շտկումների վերաբերյալ:
 • Կազմում է համապատասխան գրություններ ՀՀ ԿԳՄՍՆ և լիազոր մարմիններ հաղորդակցելու վերաբերյալ:
 • Իրականացնում է տվյալների վերլուծություն մշտադիտարկումների արդյունքների հիման վրա և կատարում մշտադիտարկումների առաջընթացի վերաբերյալ գնահատումներ:
 • Իրականացնում է անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ պարտականություններ, կատարում է ոլորտին վերաբերող այլ առաջադրանքներ, որոնք չեն հակասում ՀՀ ԱՕ-ին:
 • Ցուցաբերում է կանոնավոր համագործակցային աշխատանք Հիմնարկի այլ աշխատողների հետ:
 • Պահպանում է ՀՀ ԱՕ-ով, հիմնարկի կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ծրագրերի մշտադիտարկման ոլորտում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Վերլուծությունների և/կամ հետազոտությունների արդյունքների ներկայացման գերազանց ունակություններ,
 • Մշտադիտարկումների տվյալների բազայի հիման վրա վերլուծությունների իրականացման և եզրակացությունների կազմման հմտություններ,
 • Տվյալների բազաների հիման վրա վիճակագրական վերլուծությունների կատարման հմտություններ,
 • Լիազոր մարմնին հաղորդակցվող համապատասխան գրությունների նախագծերի պատրաստման հմտություններ,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և պլանավորման հմտություններ,
 • Դաշտային աշխատանքների (ցանկալի է կրթության ոլորտում) չափելի փորձ,
 • Կրթական համակարգում առկա խնդիրների իմացություն,
 • ՀՀ մարզերում ճամփորդելու հնարավորություն,
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ աշխատելու փորձ,
 • Համակարգչային հմտություններ, Էքսել ծրագրի իմացություն,
 • Քաղաքացիական, հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Վարորդական իրավունքի առկայությունը կդիտվի առավելություն,
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն, ռուսերենի իմացությունն առավելություն է:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ՝ 340,000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերն ու պարտադիր վճարները:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը info@schoolfeeding.am էլ․ փոստի հասցեով պետք է ներկայացնի`

 1. ինքնակենսագրությունը, որը պետք է ներառի տեղեկատվություն կրթության, աշխատանքային փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների և հմտությունների վերաբերյալ,
 2. Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 3. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,
 4. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինգրքույկը։

Նամակի «Թեմա/Subject» դաշտում խնդրում ենք նշել «Մշտադիտարկման պատասխանատու»։

Մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 08.12.2022թ.

Մրցույթն անցկացվում է երեք փուլով` հայտերի ներկայացում, հանձնաժողովի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա գնահատում և հարցազրույց: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային գնահատման շեմը հաղթահարած անձինք:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամը հիմնադրվել է 2016թ., 2020թ․ վերանվանվել է «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի, որի կազմում հիմնվել է «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկը:

«Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկի գործունեությունն ուղղված է դպրոցականների որակյալ կրթության ապահովման, առողջության և սոցիալական պաշտպանվածության բարելավմանը։ Հիմնարկի գործունեության նպատակներն են. ա ուսումնական հաստատություններում սովորողներին առողջ, բազմազան, հավասարակշռված սննդի տրամադրման արդյունավետությունն ապահովելը, բ աստիճանաբար ընդլայնելով հանրակրթական դպրոցներում սննդի կազմակերպման շրջանակները՝ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տարրական դասարանների բոլոր սովորողներին հավասարակշռված, անվտանգ և որակյալ սնունդով ապահովմանն աջակցելը, գուսումնական հաստատություններում առողջ սննդի կազմակերպմանը, առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորմանը նպաստելը, դ. տեղական արտադրությանը խթանելը, ե համայնքը, գործարար շրջանակները, սփյուռքի կազմակերպությունները և այլ դոնորներ դպրոցական սննդի կազմակերպման և զարգացման գործում ներգրավելը: