Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «32009 Պատմամշակութային ժառանգության ոլորտի կազմակերպությունների գույքային ապահովվածության բարելավում» միջոցառմամբ 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված համակարգչային և այլ սարքավորումների («Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/122» գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ: