ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ՝ երիտասարդական աշխատանքի և կամավորության խթանման նպատակով:

Մրցույթի շրջանակում նախատեսվում է «Երիտասարդների համար երիտասարդական աշխատանքի և կամավորության խթանում» նպատակի իրագործման համար հաղթող մասնակցին (մասնակիցներին) տրամադրել առավելագույնը 5 մլն դրամ դրամաշնորհ (ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն), որի շրջանակում կարող են կնքվել մեկից ավելի պայմանագրեր։

Հաղթող ճանաչված մասնակցի դրամաշնորհային հայտով ներկայացված ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը պետք է կազմի նվազագույնը 60:

Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը (կազմակերպությունը) պետք է բավարարի հետևյալ նվազագույն որակավորման տվյալների չափանիշներին.

1) առնվազն 3 նմանատիպ ծրագրերի իրականացման փորձառություն,
2) ծրագրի աշխատակազմի փորձառություն,
3) ըստ անհրաժեշտության՝ ծրագրի իրականացման համար նշված ոլորտում հրավիրված մասնագետների փորձառություն։

Որակավորման չափանիշների գնահատման համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. առնվազն 3 նմանատիպ ծրագրերի իրականացման փորձառությունը հավաստող պայմանագրերի պատճենները, իսկ պատճենների ներկայացման անհնարինության դեպքում՝ փաստացի ապացույցներ ծրագրերի իրականացման մասին՝ նկարներ, տեսանյութեր, հանրային գրառումներ, հրապարակումներ, հոդվածներ և այլն,
  2. ծրագրի աշխատակազմի փորձառությունը հավաստող փաստաթղթեր՝ ինքնակենսագրականներ, վկայականներ, հավաստագրեր, աշխատակազմի անդամի կողմից գրավոր համաձայնություն ծրագրում իր ներգրավվածության վերաբերյալ,
  3. հրավիրված մասնագետների փորձառությունը հավաստող փաստաթղթեր՝ ինքնակենսագրականներ, վկայականներ, հավաստագրեր, աշխատակազմի անդամի կողմից գրավոր համաձայնություն ծրագրում իր ներգրավվածության վերաբերյալ։

Մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել նաև համատեղ գործունեության կարգով:

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ը՝ ժամը 12:00-ը։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

Հայտերի և կցված բոլոր փաստաթղթերի (ինքնակենսագրականներ, գնային առաջարկներ, պայմանագրեր և այլն) ներկայացման լեզուն հայերենն է:

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեն այն կազմակերպությունները, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են պետական բյուջեից դրամաշնորհ ստանալու նպատակով կազմակերպվող մրցույթներին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպությունների ցուցակում, որը հրապարակված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության www.minfin.am կայքում:

Կազմակերպությունն ընդգրկվում է վերը նշված ցուցակում, եթե՝

1) որպես հաղթող հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.
2) խախտել է կնքված պայմանագրով ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է պետական մարմնի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վերոնիկա Խորասանյանին,
հեռախոս` +374 10 599 641: