ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022թ գնումների պլանում ներառված 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «1183 32012 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում» միջոցառմամբ, «Վարչական սարքավորումներ»` 5122 հոդվածով նախատեսված ապրանքների (բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/120» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ: