Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների («Էջմիածնի Վարդգես Համազասպյանի անվան պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/42 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: