Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների («Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի վարչական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման, արդիականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/41 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: