Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/72 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը: