Հիմնական գործառույթները՝

 1. Իրականացնում է հանրակրթական և արտադպրոցական ծրագրերի մշակման և իրականացման նպատակով միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ապահովման գործընթացը.
 2. իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների և նախարարության միջև կնքվող հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության բնագավառում համագործակցության հուշագրերի և ծրագրերի կազմման աշխատանքները.
 3. իրականացնում է զարգացման և ռազմավարական ծրագրերից բխող հանրակրթական և արտադպրոցական կրթության ոլորտի միջոցառումների իրականացման գործընթացը.
 4. իրականացնում է ՀՀ կրթության զարգացման ծրագրերից բխող ենթածրագրերի մշակման, մոնիթորինգի և հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքները.
 5. իրականացնում է հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության ոլորտում դրամաշնորհային ծրագրերի մշակման, իրականացման և հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքները.
 6. իրականացնում է ծրագրերից բխող գնումների գործընթացը.
 7. մասնակցում է հանրակրթության և արտադպրոցական ոլորտի բյուջետային և ՄԺԾԾ հայտերի կազման աշխատանքներին.
 8. իրականացնում է ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների ընդունման, վերլուծթյան, ամփոփման, պետբյուջեի կատարումն ապահովող ՀՀ կառավարության հանձնարարականների կատարման ապահովման գործընթացը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

1) Բարձրագույն կրթություն.
2) Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կրթության բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
3) «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
4) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
5) Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև հիմնական աշխատողի վերադարձը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 01.08.2022 –03.08.2022թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212 309 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ՝ management@escs.am):

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 14:00-ից մինչև 18:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-599659 հեռախոսահամարով: