Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդության օրվան նվիրված/ գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/81 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: