ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է պետական նմուշի փաստաթղթերի վարման բաժնի ավագ մասնագետի (18-35.7-Մ3-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Հիմնական գործառույթները՝

1) իրականացնում է պետական և ոչ պետական հանրակրթական, բարձրագույն, միջին և նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների պետական (ավարտական) փաստաթղթերի հայտավորման, պատվիրման և բաշխման աշխատանքները.
2) մասնակցում է կորցրած և խոտանված ավարտական փաստաթղթերի հիմքերի ստուգման և կրկնօրինակների տրամադրման աշխատանքներին.
3) իրականացնում
է հանրակրթական դպրոցների գերազանցության մեդալների պատվիրման և բաշխման աշխատանքները.
4) իրականացնում է
ուսումնական հաստատությունների (բարձրագույն, միջին մասնագիտական) ակադեմիական տեղեկանքների և դիպլոմների հավելվածների պատվիրման և բաշխման գործընթացը.
5) իրականացնում
է ավարտական փաստաթղթերի իսկության հաստատման գործընթացը.
6)
իրականացում է Բաժնի իրավասության շրջանակներում կազմակերպություններից և քաղաքացիներից ստացված գրությունների, դիմումների, դիմում-բողոքների պատասխանների կազմման աշխատանքները.
7) մասնակցում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դասամատյանների, գովասանագրերի, ատեստատների և վկայականների, և
նախնական մասնագիտական ուսումնական հասատատությունների դիպլոմների գնման հայտի նախագծման աշխատանքներին.
8) իրականացնում է մեթոդական ցուցումներով նախատեսված ձևաչափերին համապատասխան ավարտական փաստաթղթերի նախատեսվող թվաքանակի հաշվարկման աշխատանքները.
9)
իրականացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտի աշխատողների պարգևատրման (շնորհակալագիր, պատվոգիր, հուշամեդալ) նախարարի հրամանների նախագծերի պատրաստման աշխատանքները:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

 1. Բարձրագույն կրթություն.
 2. Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ փաստաթղթավարության բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 3. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2010 թվականի հունիսի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգը հաստատելու» թիվ 609-Ն հրամանի, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2019 թվականի մարտի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության պարգևների ձևերը սահմանելու և պարգևների ներկայացման շնորհման մասին» թիվ 07-Լ հրամանի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 4. Տիրապետում է անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանը.
 5. Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն.
 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև հիմնական աշխատողի վերադարձը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 15.06.2022 – 17.06.2022թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 175 932 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ՝ management@escs.am):

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:00-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-599659 հեռախոսահամարով: