Կազմակերպությունը՝ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկ
Թափուր պաշտոնի անվանումը՝ «Տնօրենի օգնական»
Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք
Պայմանագրի ժամկետը՝ Անորոշ ժամկետով, 3 ամիս փորձաշրջանով

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ապահովում է հիմնարկի փաստաթղթերի ստեղծման և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման աշխատանքները, ինչպես նաև կազմակերպչական և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքների իրականցումը։
 • Ընդունում և գրանցում է թղթակցությունը, ուղարկում է դրանք համապատասխան աշխատակիցներին:
 • Տնօրենի կարգադրագրերին, հրամաններին համապատասխան փոխանցում է փաստաթղթերը ի կատարման:
 • Ստեղծում է փաստաթղթերի շտեմարան:
 • Վարում է փաստաթղթային նյութերի շրջանառության հաշվառումը, վերահսկողություն է իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ, գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ տալիս է անհրաժեշտ տեղեկանքներ:
 • Վարում է ստացվող և ուղարկվող թղթակցության հաշվառում, համակարգում և պահպանում է ընթացիկ արխիվի փաստաթղթերը:
 • Վարում է փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները, ապահովում է դրանց հարմարավետ և արագ փնտրումը:
 • Ապահովում է շրջանառվող ծառայողական փաստաթղթերի պահպանումը /հրամանապանակ, արձանագրություններ/:
 • Պատրաստում է ղեկավարի աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ներկայացնում է ստորագրության:
 • Գրանցում է ղեկավարի բացակայության ժամանակ ստացվող հեռախոսազանգերը, տեղեկատվությունը և նրան իրազեկում դրանց բովանդակության մասին, փոխանցում և ընդունում է տեղեկատվություն /մեյլեր, հեռախոսագրեր և այլն/, ինչպես նաև ժամանակին տեղեկացնում է ղեկավարին կապի միջոցներով ստացված տեղեկատվության մասին:
 • Ղեկավարի հանձնարարությամբ տպագրում է ծառայողական նյութեր, ընթացիկ տեղեկատվությունը ներմուծում է տվյալների բանկ:
 • Իրականացնում է կառավարման կոմիտեի /steering comittee/ հետ հաղորդակցություն, նիստերի նախապատրաստում և նյութերի տրամադրում, արձանագրությունների կազմում և շրջանառում, աշխատակազմի ընդունման մրցութային կարգով նախատեսված հանձնաժողովի անդամների հետ հաղորդակցություն:
 • Իրականացնում է գործուղումներին և աշխատանքային այցերին առնչվող կազմակերպչական աշխատանքներ:
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել աշխատանքային այլ պարտականություններ և առաջադրանքները, որը չի հակասում ՀՀ ԱՕ-ին:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա համանման աշխատանքի փորձ,
 • Գրասենյակի կառավարման ընթացակարգերի և ձևերի իմացություն,
 • Գրասենյակային սարքավորումների /համակարգիչ, տպիչ, այլ հեռահաղորդակցման համակարգեր/ հետ աշխատելու հմտություն,
 • Փաստաթղթավորման կարողություն, փաստաթղթի դերի ու նշանակության, ձևաթղթերի տեսակների և դրանց պատրաստման կարգի իմացություն,
 • Հանդիպումների, ժողովների կազմակերպման ընթացակարգերի, այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպման հմտություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, երկխոսությունների և քննարկումների նախաձեռնման, պահպանման, եզրափակման հմտություններ,
 • Աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային տիրապետելու, թիմում արդյունավետ աշխատելու կարողություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց կարողություն, աշխատանքի առաջնահերթությունը սահմանելու հմտություն,
 • Հայերենի և անգլերենի գրավոր և բանավոր գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, ռուսերենի իմացությունն առավելություն է,
 • Համակարգչային հմտություններ,
 • ՀՀ մարզեր ճամփորդելու հնարավորություն:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ՝ 270,000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերն ու պարտադիր վճարները:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը info@schoolfeeding.am էլ․ փոստի հասցեով պետք է ներկայացնի`

 1. անձնագրի պատճենը,
 2. ինքնակենսագրությունը, որը պետք է ներառի տեղեկատվություն կրթության, աշխատանքային փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների և հմտությունների վերաբերյալ,
 3. Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 4. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,
 5. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինգրքույկը։

Նամակի «Թեմա/Subject» դաշտում խնդրում ենք նշել «Տնօրենի օգնական»։
Մրցույթին մասնակցելու հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 17.06.2022թ.

Մրցույթն անցկացվում է երեք փուլով` հայտերի ներկայացում, հանձնաժողովի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա գնահատում և հարցազրույց: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային գնահատման շեմը հաղթահարած անձիք:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամը հիմնադրվել է 2016թ.: 2020թ․ այն վերանվանվել է «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկ:

«Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկի գործունեությունն ուղղված է դպրոցականների որակյալ կրթության ապահովման, առողջության և սոցիալական պաշտպանվածության բարելավմանը։ Հիմնարկի գործունեության նպատակներն են. ա ուսումնական հաստատություններում սովորողներին առողջ, բազմազան, հավասարակշռված սննդի տրամադրման արդյունավետությունն ապահովելը, բ աստիճանաբար ընդլայնելով հանրակրթական դպրոցներում սննդի կազմակերպման շրջանակները, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տարրական դասարանների բոլոր սովորողներին հավասարակշռված, անվտանգ և որակյալ սնունդով ապահովմանն աջակցելը, ուսումնական հաստատություններում առողջ սննդի կազմակերպմանը, առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորմանը նպաստելը, դտեղական արտադրությունը խթանելը, ե համայնքը, գործարար շրջանակները, սփյուռքի կազմակերպությունները և այլ դոնորներ դպրոցական սննդի կազմակերպման և զարգացման գործում ներգրավելը: