«1168 Արվեստների ծրագիր, թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում» ծրագրով թատրոնի բեմի լուսաձայնային համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/54» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: