Հիմնական գործառույթները՝

 1. Իրականացնում է օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, ընդհանրացնում իրավական ակտերի գործնական կիրառումը.
 2. Իրականացնում է հայեցակարգերի ու պետական նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքները մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում.
 3. Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակմանը.
 4. Իրականացնում է հանրապետությունում մանկապատանեկան սպորտի մեթոդական ղեկավարման աշխատանքները.
 5. Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող մարզական հերթափոխի պատրաստման աշխատանքները.
 6. Իրականացնում է Նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ուսումնամարզական գործունեության ուսումնասիրություններ.
 7. Իրականացնում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական կրթական չափորոշիչների մշակումը.
 8. Մշակում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգը.
 9. Աջակցում է Նախարարության ենթակայության մարզադպրոցների աշխատանքներին՝ մարզական հերթափոխի պատրաստման գործում:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

 1. Բարձրագույն կրթություն.
 2. Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ սպորտի կամ ֆիզիկական կուլտուրայի բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:3
 3. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին», «Մանկապատանեկան սպորտի մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքների, և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 4. Տիրապետում է անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանը.
 5. Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն.
 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև հիմնական աշխատողի վերադարձը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 16.03.2022 – 18.03.2022թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ՝ management@escs.am):
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 14:00-ից մինչև 18:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-599659 հեռախոսահամարով: