ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի 2022 թվականի փետրվարի 18-ի 05-Լ հրամանով հաստատվել է «Հանրակրթական հիմնական, ընդհանուր և այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնական խմբակների ձևավորման ու գործունեության և ուսումնական նախագծերի իրականացման կարգը»:

Ինչպես են ձևավորվում խմբակները

Կարգով սահմանվում է, որ ուսումնական խմբակներն իրականացվում են՝ համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշչի, գիտության, արվեստի, զբոսաշրջության, հայրենագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և այլ ոլորտների վերաբերյալ արտադասարանական ուսումնառության և ժամանցի կազմակերպման նպատակով: Խմբակներ կարող են ձևավորվել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի որոշմամբ, ինչպես նաև հաստատության տնօրենի հրամանով` մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ կամ ծնողների առաջարկությամբ:

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի որոշմամբ սահմանվում են առողջ ապրելակերպի խմբակն ու մասնագիտական կողմնորոշման ակումբը։

Խմբակների վերահսկողությունն իրականացնում է դպրոցի տնօրենի՝ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալը:

Խմբակը ձևավորվում է ( տարիֆիկացվում է), եթե ծրագիրը հաստատվել է տնօրենի կողմից, և առնվազն 8 սովորող դրանում ընդգրկվելու ցանկություն է հայտնել։

Խմբակի ստեղծումը, ղեկավարի նշանակումը և սովորողների կազմը հաստատվում են դպրոցի տնօրենի հրամանով։

Տիպային և հեղինակային ծրագիր

Խմբակի ծրագիրը կարող է լինել տիպային՝ մշակված ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից, և հեղինակային՝ մշակված որևէ կազմակերպության կամ որոշակի խմբի կողմից: Ե՛վ տիպային, և՛ հեղինակային ծրագրերը երաշխավորվում են նախարարության կողմից: Ծրագրում ներառվում են խմբակի նպատակը, խնդիրները, ակնկալվող վերջնարդյունքները, հատկացվող ընդհանուր ժամաքանակը և բովանդակությունը: Խմբակի ծրագիրը չի կարող կրկնել առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով սահմանված բովանդակությունը:

Երբ և ինչպես են իրականացվում ուսումնական նախագծերը

Ուսումնական նախագծերն իրականացվում են 7-12-րդ դասարաներում:

Նախագիծը առանձին սովորողների կամ սովորողների փոքր խմբի կողմից որևէ ուսումնական առարկայի կամ ուսումնասիրվող որևէ երևույթի (օբյեկտի) վերաբերյալ իրականացվող առարկայական կամ միջառարկայական հետազոտական աշխատանքն է՝ նվիրված օրինաչափություններին, առանձնահատկությունների հետազոտությանը, արդյունքների ստացմանը և եզրակացությունների արձանագրմանը:

Նախագիծը կարող է իրականացվել ինչպես մեկ, այնպես էլ տարբեր ուսումնական առարկաներից և հետազոտության մեթոդների համադրմամբ: Նախագիծն իրականացվում է ուսուցչի կողմից մշակված, համապատասխան առարկայական մեթոդմիավորման կողմից հավանության արժանացած, տնօրենի կողմից հաստատված պլանի հիման վրա: Ուսումնական պլանի դպրոցական (ընտրովի) բաղադրիչից նախագծի իրականացման համար տրամադրվում է տարիֆիկացված ժամաքանակ: Միջառարկայական նախագծի դեպքում տարիֆիկացվում են բոլոր առարկաներից մասնակցող ուսուցիչներին տրվող ժամաքանակները՝ մասնակցության տևողությանը համապատասխան։ Նախագիծն ավարտելուց հետո աշակերտն այն պաշտպանում է նախագիծը ղեկավարած ուսուցչի մոտ, իսկ միջառարկայական նախագծերի դեպքում՝ համապատասխան առարկաների ուսուցիչներից ձևավորված հանձնաժողովի մոտ:

Նախագծերի իրականացումը վերահսկում է դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալը: