Օրենքներ
ՀՀ օրենքը «Երեխայի իրավունքների մասին»

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 29 մայիսի 1996 թ. Սույն օրենքը սահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության, համապատասխան մարմինների և քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները և կարգավորում է դրանց հետ կապված հարաբերությունները:

ՀՀ օրենքը «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին»

Ընդունված է 2000 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Սույն օրենքը կարգավորում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության սուբյեկտների, պետական մարմինների, ինչպես նաև գիտական արդյունքներն օգտագործողների հարաբերությունները, սահմանում է գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառում պետական քաղաքականության ձևավորման ու իրականացման սկզբունքները:

ՀՀ օրենքը «Մանկապատանեկան սպորտի մասին»

Ընդունված է 2004 թվականի հունիսի 11-ին Սույն օրենքը կարգավորում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական քաղաքականության ծրագրային հիմունքները, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, երեխաների առողջ կենսակերպի և անհատի կրթման ու զարգացման հետ կապված հարաբերությունները:

ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին»

Ընդունված է 2001 թվականի հունիսի 26-ին Սույն օրենքը կարգավորում և սահմանում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի պետական քաղաքականության սկզբունքները, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգի կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, ինչպես նաև այն սկզբունքները, որոնք պետք է պահպանվեն միջազգային մարզական շարժմանն