Հրամաններ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2011 թ. N 1278-Ն հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունը անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգը հաստատելու