ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Կապանում գործող երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների համար դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ:

Մրցույթի նպատակն է՝ Կապանի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությունների խթանումը և նրանց մասնակցությունը երիտասարդական քաղաքականության իրականացման բոլոր փուլերում:

Հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհներ տրվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 1937-Ն որոշման:

Դրամաշնորհների տրամադրման չափը՝ մինչև 1,000.000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Կապանում գրանցված և գործունեություն ծավալող այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք համաձայն իրենց կանոնադրության զբաղվում են երիտասարդության հարցերով և/կամ իրականացնում են երիտասարդական աշխատանք։

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2020 թվականի մարտի 2-ը ներառյալ մինչև ժամը 10:00:

Հայտը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված առանձին ծրարով: Ծրարի վրա նշվում է ծրագրի անվանումը և ՀԿ անվանումը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից:: Ծրարում պետք է ներառվի նաև հայտի էլեկտրոնային (սկան) տարբերակը էլեկտրոնային կրիչով:

Հայտը ներկայացվում է մրցութի հանձնաժողովի քարտուղարին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ք. Երևան, Կառավարական 2-րդ տուն, Վ. Սարգսյան 3, 605 սենյակ, 6-րդ հարկ (խնդրում ենք ներկայանալ անձնագրով և հանձնել քարտուղարին):

Մասնակիցը (ՀԿ-ն) չի կարող նույն մրցույթին ներկայացնել մեկից ավելի հայտ: Հայտերը գրանցվում են առանձին գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը և ժամը: Քարտուղարը մասնակցին տալիս է հայտն ընդունելու մասին տեղեկանք:

Սահմանված կարգի պահանջներին ոչ համապատասխան ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև հայտեր ներկայացնելու ժամկետը լրանալուց հետո տրված հայտերն առանց բացվելու մերժվում են և վերադարձվում դրանք ներկայացնողներին:

Մասնակիցը մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետի ավարտն իրավունք ունի փոխելու կամ հետ վերցնելու իր հայտը:

Հայտը փոփոխվում է ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Հայտերը բացվում են 2020 թվականի մարտի 2-ին ժամը 14:30-ին` հայտերի բացման նիստում:

Մասնակիցը կարող է ներկա գտնվել հանձնաժողովի բացման նիստին:

Մրցույթի հրավերին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պաշտոնական կայքէջ www.escs.am:

Մրցույթի հրավեր չստանալը չի կարող հիմք հանդիսանալ մասնակցի հայտը չընդունելու համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի ֆորմալ պահանջներին բավարարելու համար կազմակերպությունը ծրագրային հայտի (ձևը կցված է) հետ միաժամանակ պետք է կցի`

1. Ծրագրերի ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների նվազագույն գները (միավորի արժեքը) որոշելու համար իրականացրած առնվազն 3 գնային հարցումները` ընտրելով ամենաէժան առաջարկված գինը: Գնային հարցում համարվում են Ձեր հարցման հիման վրա տրված գրավոր կնքված և ստորագրված, իսկ կնիքի բացակայության դեպքում ստորագրված պաշտոնական գնային առաջարկները կամ գնացուցակ (pricelist առկայության դեպքում), որը պետք է ներբեռնել էլեկտրոնային կայքէջերից: Գնային հարցումները չեն կարող համարվել իրականացված, եթե դրանք ներկայացվում են հղման տեսքով (link): Գնային հարցման արդյունքները հանդիսանում են ծրագրային հայտի հավելված, որը անհրաժեշտ է ներկայացնել ծրագրային հայտի հետ:

2. Ծրագրի նախահաշվի Excel ֆայլը (կցվում է):

3. Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը (ձևաչափը կցվում է):

4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

5. Տեղեկանք հարկային ծառայությունից՝ հարկային պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ:

Ծրագրային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից ուշ, ծրագրի մեկնարկի և ավարտի ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև ծրագրերի ներկայացման վերոնշյալ ֆորմալ պահանջին չբավարարող ծրագրային հայտերը կմերժվեն, և էլեկտրոնային փոստով կտեղեկացվեն դիմումատու կազմակերպությանը:

Ծրագրային հայտերի, նախահաշիվների լրացման կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ և պարզաբանումներ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն` youth@escs.am էլեկտրոնային հասցեով:

Ծրագրերի իրականացման ժամանակ հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր են համաձայն 2016թ.-ի դեկտեմբերի 16-ի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 2-ի Զ կետի՝ ծրագրի ծախսերն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 9-ի 2-րդ մասի՝ իրականացվելիք գնումների վերաբերյալ պայմանագրերի կնքումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակման համար ներկայացնել հաշվետվություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:

Հատուկ հիշեցում: Ծրագրի նախահաշվում չեն կարող ընդգրկվել կապիտալ բնույթի ծախսեր: