Ղեկավարվելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստա­նի Հանրապետության օրենքի 5-րդ և «Պետական ոչ առևտրային կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդված­նե­րով՝ Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն ամրացված 3320000 ՀՀ դրամ համախառն հաշ­վեկշռա­յին արժեքով, 400423 ՀՀ դրամ կուտակված մաշվածությամբ, 2919577 ՀՀ դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը (հիմնական միջոցներ)` համաձայն N 1 հավել­վա­ծի, ան­ժամ­­կետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Հայաս­տա­­նի Հանրա­պե­տու­թյան Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա­րա­րության ենթակայության «Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբ» պետական ոչ առևտրա­յին կազմա­կեր­պու­թյանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, երկամսյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության «Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբ» պե­տա­­կան ոչ առևտրային կազմակերպու­թյան հետ համատեղ Հայաստանի Հան­րա­­­պետու­թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապա­հո­վել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի անհատույց օգտագործման պայ­մա­նագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) կնքման և հանձնման-ընդունման աշխա­տանք­նե­րի կատարումը` սահմանելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսերը ենթակա են իրականացման Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբ պե­տա­­կան ոչ առևտրային կազմակերպու­թյան միջոցների հաշվին: