«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հան­րապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հան­րապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջո­ցա­ռումների մասին» N 1919-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9 և 9.1 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն N N 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման N 3 հավելվածով նախատեսված գումարն ուղղվելու է «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, կառավարման և արժեքավորման տարածաշրջանային կենտրոնի ստեղծում» (ROCHEMP) ծրագրի հարկային պարտավորությունների մարմանը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա­ջորդող օրվանից: