Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/15-Ներքին աուդիտի ծառայություններ