Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի նիստի N 51 արձանագրային որոշման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության հայեցակարգը մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության» և «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի» հիմնադրույթներին համապատասխան: Հիմք ընդունելով կրթության համակարգի արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբերումները, հայեցակարգը միտված է դրանց աստիճանական զարգացմանը, նախանշելով ոլորտի հետագա զարգացումների գերակա ուղղությունները: Հայեցակարգի հիմքում դրվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման ռազմավարությունը»: