• ՏԱ մասին ՀՀ օրենք, 7-րդ հոդված՝ տեղեկությունների մատչելիության և հրապարակայնության ապահովումը

1.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին մասի (հանրության համար իրականացվող (իրականացման ենթակա) աշխատանքները և ծառայությունները) պահանջի վերաբերյալ
2.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի ( բյուջե ) պահանջի վերաբերյալ

3.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի (գրավոր հարցումների ձևերը և դրանք լրացնելու վերաբերյալ խորհրդատվական ցուցումները) պահանջի վերաբերյալ

4.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի (հաստիքացուցակները, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց անունները, ազգանունները, պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները) պահանջի վերաբերյալ

5.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի (աշխատանքի ընդունման կարգը և թափուր աշխատատեղերը) պահանջի վերաբերյալ

6«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետի (շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը) պահանջի վերաբերյալ

7.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի (հասարակական միջոցառումների ծրագրերը) պահանջի վերաբերյալ

8.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի (քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը և վայրը) պահանջի վերաբերյալ

9.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 9-րդ կետի (աշխատանքների և ծառայությունների բնագավառում գնագոյացման կարգը, գները (սակագները) պահանջի վերաբերյալ

10.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 10-րդ կետի (տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը և դրանց տնօրինման կարգը) պահանջի վերաբերյալ

11.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետի (ստացված հարցումների վերաբերյալ վիճակագրական և ամփոփ տվյալները, այդ թվում՝ մերժման հիմքերը) պահանջի վերաբերյալ

12.«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետի (սույն մասում սահմանված տեղեկությունները պարզաբանելու իրավասություն ունեցող անձի տվյալները) պահանջի վերաբերյալ


ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ավտոմեքենաների վերաբերյալ տեղեկանք


Քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի և մարմնի ղեկավարի կողմից կատարած քաղաքացիների ընդունելության թվաքանակի, բարձրացված հարցերի բնույթի և քննարկման արդյունքների մասին տեղեկանք