Այլ
Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային պարտականություններն են` «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցների (ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2093-Ն որոշում) և 500 մանկապարտեզների ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում համապատասխան հաստատություններին գույքով ապահովման գործընթացի իրականացմանը մասնակցություն: Նախարարության հանրակրթության վարչություն կողմից

Մրցույթ` ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի հաշվապահի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար (մեկ թափուր տեղ)

Հաշվապահի պաշտոնային պարտականույթնները՝ Հաշվապահության վարում՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն՝ «ՀԾ» համակարգչային ծրագրով. Ստացված դրամաշնորհային միջոցների համար առանձնացված հաշվառման վարում` դրամա-շնորհատուների կողմից

Մրցույթ` ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի թարգմանչի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար (մեկ թափուր տեղ)

Թարգմանչի հիմնական գործառույթները՝ 1. Կազմակերպության հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն հրապարակումների բովանդակության և դրանց լեզվական բարձր որակի համար պատասխանատվություն: 2. Հայերեն և անգլերեն մամուլի հաղորդագրությունների համակարգում և պատրաստում։

Մրցույթ` ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման աջակցության բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Բաժնի պետը պատասխանատու է նախադպրոցական, տարրական, հիմնական և միջնակարգ կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների կառավարման աջակցության իրականացման համար․ Բաժնի պետն ապահովում է՝ Ուսումնական հաստատությունների կառավարման և ղեկավարման ռազմավարությունների մշակման և վերապատրաստումների իրականացումը.

Մրցույթ` ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման աջակցության բաժնի՝ նախադպրոցական կրթական ծրագրերի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար (մեկ թափուր տեղ)

1․ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման աջակցության բաժնի՝ նախադպրոցական կրթական ծրագրերի ծրագրերի մասնագետի պաշտոնային պարտականույթնները՝ Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի մասնագետը մշակում է նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության տարեկան աշխատանքային պլանի կառուցվածքի նախագիծ, գործող նախագծի

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային պարտականություններն են` «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցների (ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2093-Ն որոշում) և 500 մանկապարտեզների ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում համապատասխան հաստատություններին գույքով ապահովման գործընթացի իրականացմանը մասնակցություն: Նախարարության հանրակրթության վարչություն կողմից

Մրցույթ` ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի հանրակրթության ոլորտում փորձագետների շտեմարան ստեղծելու նպատակով

«Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը հանրակրթության կառավարման, բովանդակության մշակման, մանկավարժական կադրերի մասնագիտական զարգացման, ուսուցման արդյունքների գնահատման, ուսումնական գրականության փորձաքննության, հանրակրթության ոլորտում փորձագետների շտեմարան ստեղծելու նպատակով, հայտարարում է մրցույթ՝ 1․ Փորձագիտական աշխատանքի ուղղությունները.

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային պարտականություններն են` Նախարարության, ենթակա մարմինների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը, դրանց փորձաքննությանը և շինվերանորոգման աշխատանքներին, որպես պատվիրատուի ներկայացուցիչ գործընթացի իրականացմանը մասնակցություն: իրականացնում է պայմանագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, արդյունքների ընդունում՝ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ եզրակացությունների, պայմանագրի արդյունքների

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային պարտականություններն են` Նախարարության, ենթակա մարմինների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը, դրանց փորձաքննությանը և շինվերանորոգման աշխատանքներին, որպես պատվիրատուի ներկայացուցիչ գործընթացի իրականացմանը մասնակցություն: իրականացնում է պայմանագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, արդյունքների ընդունում՝ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ եզրակացությունների, պայմանագրի արդյունքների