Թափուր աշխատատեղեր
Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

(Մեկ թափուր տեղ) Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ 1.Մշակում է (ԲՏՃՄ) բնագավառի բնագիտական առարկաների օրինակելի առարկայացանկի ձևավորման մեթոդներ: 2.Գնահատում և լրամշակում է ՀՊՉ և բնագավառի առարկայական չափորոշիչների վերջնարդյունքներին բնագավառի առարկաների ծրագրերի բովանդակության և վերջնարդյունքների

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականություններն են՝ 1. ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին նախարարությունում և նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում, որպես պատվիրատուի ներկայացուցիչ, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակմանը, դրանց փորձաքննությանը և շինվերանորոգման աշխատանքներին մասնակցություն. 2. Որպես պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ տարբեր դպրոցաշինական ծրագրերով անցնող

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

(Մեկ թափուր տեղ) ՏՏ մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ Կազմակերպության կայքի և բլոգի տեխնիկական սպասարկում և աջակցություն աշխատակիցներին բլոգում նյութ տեղադրելիս։ Բաժինների գործընթացը ՏՀՏ գործիքներով արդյունավետ

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնտեսական բաժնի ղեկավարի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Տնտեսական բաժնի ղեկավարի հիմնական գործառույթները՝ 1․ Տնտեսական ծառայությունների պատշաճ վիճակի նկատմամբ հսկողության իրականացում. 2․ Կազմակերպության պահեստի ապրանքների ընդունման, պահեստավորման և բացթողման աշխատանքների կազմակերպում։ 3․ Պահեստի մուտքի և ելքի գրանցամատյանների վարում և հաշվետվությունների կազմում։

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի գրադարանավարի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

(Մեկ թափուր տեղ) Գրադարանավարի հիմնական գործառույթները՝ 1. Գրադարանի ռեսուրսների համակարգում, գրքերի կատալոգավորում տվյալների բազայում: 2. Գրադարանային

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ ֆինանսաբյուջետային վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականություններն են՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների բյուջետային և ՄԺԾԾ հայտերի ուսումնասիրություն, ամփոփում. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների բյուջետային գործընթացի շրջանակում տարեկան բյուջետային ոչ ֆինանսական չափորոշիչների մշակման աշխատանքների կազմակերպում. Նախարարությունում շրջանառվող և նախարարությունից ելքագրվող ֆինանսական փաստաթղթերի

Փորձագետների մրցույթ՝ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամում

«Կրթության զարգացման նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամը կրթության բարելավման ծրագիրի շրջանակներում հայտարարում է փորձագետների մրցույթ՝ հետևյալ ուսումնական բնագավառների ուղղությամբ ● հայոց լեզու, գրականություն ● հասարակություն, հասարակական գիտություններ ● օտար լեզուներ ● արվեստ ● տեխնոլոգիա ● ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ ժամանակակից արվեստի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային պարտականություններն են` Կինոարվեստի ոլորտի պետական քաղաքականության վերլուծություն, միտումների և օրինաչափությունների ուսումնասիրություն և դրա կառավարման սկզբունքների, իրականացման ձևերի ու կարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, Կինոոլորտում նպատակային պետական ծրագրերի, առանձին միջոցառումների և դրանց իրականացման ձևերի ու կարգերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,